Spółka Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna została powołana Uchwałą Nr XXXVII/625/16 z dnia 17 lutego 2016 roku. Jedynym celem Spółki jest realizacja projektu polegającego na:

  1. Przygotowaniu oraz realizacji we własnym imieniu przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę Trasy Łagiewnickiej;
  2. Utrzymaniu wybudowanej infrastruktury w odpowiednim stanie technicznym, obejmującym również jej odtworzenie w okresie do dnia 31.12.2042 roku

W ramach wykonania zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków obejmujących budowę gminnych dróg i ulic (w tym infrastruktury tramwajowej), mostów i placów oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Realizacja projektu polegać będzie w szczególności na:

  1. Pełnieniu funkcji inwestora w zakresie Trasy Łagiewnickiej;
  2. Opracowywaniu projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich w zakresie Trasy Łagiewnickiej wraz z infrastrukturą tramwajową;
  3. Opracowaniu i złożeniu do Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w zakresie infrastruktury transportowej, którą jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosku o dofinansowanie dla komponentu obejmującego budowę linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej;
  4. Realizacji i rozliczeniu komponentu obejmującego budowę linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej we współpracy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych – Instytucją Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, zgodnie z przepisami i wytycznymi instytucji zarządzającej i pośredniczącej dla Programu
  5. Utrzymaniu nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, infrastruktury tramwajowej, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą w zakresie Trasy Łagiewnickiej

Szczegółowy sposób wykonania powierzonego Spółce projektu w ramach zadań własnych gminnych w tym zakres obowiązków i wynagrodzenie Spółki określi umowa wykonawcza zawarta pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Spółką.

WŁADZE SPÓŁKI:

WALNE ZGROMADZENIE

Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Prezydent Miasta Krakowa

RADA NADZORCZA:

ZARZĄD SPÓŁKI TRASA ŁAGIEWNICKA S.A.

DANE REJESTROWE:

DZIAŁANIA:

Spółka realizuje powierzone zadania własne Gminy z zakresu użyteczności publicznej polegające na:

Secured By miniOrange