Deklaracja Dostępności

Spółka Akcyjna Trasa Łagiewnicka zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.3obwodnica.krakow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.3obwodnica.krakow.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych.
Na stronie można zmieniać kontrast i wielkość czcionki.
Na stronie można włączyć funkcję czytania strony.
Na stronie można zwiększyć kontrast

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Bartłomiej Ożóg
e-mail: admin@trasalagiewnicka.krakow.pl
telefon: (12) 357 80 00

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba spółki Trasa Łagiewnicka S.A. znajduje się w budynku, który jest przygotowany i wyposażony w sposób zapewniający dostępność architektoniczna dla osób z niepełnosprawnościami, tj. dla osób poruszających na wózkach oraz dla niewidomych i niesłyszących.


Aktualizacja raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego została zaktualizowana w dniu 28.03.2022

Raport_o_stanie_zapewniania_dostepnosci_Trasa-Lagiewnicka-2022


Aktualizacja deklaracji dostępności została wykonania w dniu 17.01.2023

Secured By miniOrange