Informacja o przetwarzaniu danych za pośrednictwem monitoringu wizyjnego


Administratorem danych osobowych tj. wizerunku, numerów tablic rejestracyjnych, numerów bocznych pojazdów, utrwalonych przy użyciu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu, dalej zwanym systemem monitoringu wizyjnego, jest Spółka Trasa Łagiewnicka S.A. reprezentowana przez Zarząd Spółki Trasa Łagiewnicka S.A. w Krakowie, ul. Zbrojarzy 78 , 30-412 Kraków.

 1. Z Administratorem danych można się skontaktować: listownie, kierując korespondencję na adres siedziby Administratora, poprzez adres e-mail: [email protected]. telefonicznie – 12 357 80 00.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail [email protected] lub listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora.
 3. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa mienia znajdującego się na terenach użytkowanych przez Spółkę Trasa Łagiewnicka S.A. w  Krakowa. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 li. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO w związku z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 4. Odbiorcami danych osobowych zarejestrowanych przez urządzenia systemu monitoringu wizyjnego będą wyłącznie podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, serwisowej.  
 5. Organy uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów do uzyskania danych nie są traktowane, jako odbiorcy danych.
 6. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres do 30 dni od zarejestrowania w zależności od pojemności urządzeń rejestrujących, następnie podlegają zniszczeniu poprzez nadpisanie nowych danych lub fizyczne zniszczenie w sytuacji awarii lub zmiany konfiguracji systemu.
 7. Osobom fizycznym udostępnia się zapis z systemu monitoringu, jeżeli nagranie nie obejmuje wizerunku osób trzecich, ze względu na ochronę ich praw i wolności.
 8. Osoba fizyczna, zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się z pisemnym, umotywowanym wnioskiem o ich zabezpieczenie.
 9. Umotywowany wniosek o zabezpieczenie materiału należy kierować do Administratora Spółki Trasa Łagiewnicka S.A., na adres ul. Zbrojarzy 78 w Krakowie, w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora.
 10. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce oraz przybliżony czas zdarzenia. Brak powyższych danych, uniemożliwiających odnalezienie określonego materiału może stanowić podstawę do niezrealizowania wniosku o zabezpieczenie materiału. Dodatkowo wniosek musi zawierać powód i cel zabezpieczenia.
 11. Zabezpieczony materiał przechowywany jest przez okres 6 miesięcy przez Administratora lub upoważnioną przez niego osobę w zamkniętej szafie, do której dostęp mają tylko upoważnione osoby. Zwrotną pisemną informację o zabezpieczeniu i okresie przechowywania zapisu z systemu monitoringu przekazuje się wnioskodawcy wraz z pouczeniem o konieczności wystąpienia z nowym wnioskiem w przypadku potrzeby wydłużenia okresu jego zabezpieczania.  
 12. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86, jeśli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 13. Każda osoba ma prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wynikającego z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby (chyba że administrator wykaże istnienie, ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby fizycznej, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) oraz prawo do usunięcia danych (tylko w przypadkach określonych w przepisach).
Secured By miniOrange