Trzy wstępne warianty kontynuacji Trasy Łagiewnickiej

27 stycznia 2021 | Aktualności

Zgodnie z zapisami umowy, projektant przedstawił trzy wstępne warianty budowy Tras Zwierzynieckiej i Pychowickiej. Zostaną one poddane opiniowaniu jednostek zaangażowanych w powstanie dokumentacji a następnie staną się materiałem do przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Warianty różnią się od siebie proponowanym sposobem przekroczenia Wisły oraz lokalizacją linii tramwajowych. Warianty zakładają rezygnację z budowy linii tramwajowej, jej budowę tylko wzdłuż Trasy Pychowickiej oraz budowę wprowadzenie tramwaju wzdłuż obu Tras. Dla każdego wariantu zaproponowano budowę linii tramwajowej z Salwatora do huba komunikacyjnego w rejonie Węzła Przegorzały.

Rozwiązanie z linią tramwajową wzdłuż Trasy Pychowickiej jest brane pod uwagę w wariantach związanych z przekroczeniem Wisły w formie mostu. W przypadku budowy tunelu pod rzeką nie będzie takiej możliwości, bowiem nie będzie warunków technicznych na stworzenie odpowiednich pochylni pozwalających wyprowadzić torowisko tramwajowe spod ziemi i połączyć go z planowanym hubem komunikacyjnym w rejonie ulicy Księcia Józefa, skąd ma zostać poprowadzona kolejna linia tramwajowa do pętli w Salwatorze.


Wariant 1

Trasa Pychowicka:
Od ul. Grota Roweckiego – wyprowadzenie na poziom terenu, przekroczenie Wisły obiektem mostowym. Wariant ten umożliwia poprowadzenie linii tramwajowej na odcinku od ul. Grota Roweckiego do planowanego hubu komunikacyjnego w rejonie ul. Ks. Józefa. Bezkolizyjne rozwiązanie ruchu tramwajowego i autobusowego po wydzielonych pasach. Lokalizacja przystanku tramwajowego w rejonie ul. Tynieckiej. Przebieg układu drogowego bez ingerencji w teren Jaskini Wiślanej. Wprowadzono minimalizacje ilości pasów ruchu (przekrój 2×2 za wyjątkiem niezbędnych odcinków pasów włączeń i wyłączeń). Powiązanie z ul. Tyniecką realizowane poprzez węzeł typu „caro” z rozprowadzaniem na poziome terenu w formie ronda. Ciągi piesze i rowerowe na odcinku Trasy Pychowickiej realizowane w formie wydzielonej wzdłuż ulicy Norymberskiej z doprowadzaniem od planowego ronda w rejonie skrzyżowania Kamieniarska – Norymberska. Na obiekcie mostowym obustronne ciągi piesze i ścieżki rowerowe. Układ projektowaniach ciągów pieszych i rowerowych powiązany z istniejącym układem drogowym. Tereny zielone po stronie kampusu UJ powiązane zostaną z ul. Norymberską z wykorzystaniem kładki pieszo – rowerowej na układem drogowym. Węzeł Trasy Pychowickiej z ul. Ks. Józefa uwarunkowany jest układem wysokościowym przebiegu linii tramwajowej i rezerwą terenu pod Nową Ks. Józefa wraz z włączeniem do projektowano hubu komunikacyjnego w typie „trójkąt”.

Trasa Zwierzyniecka:
Przebieg na odcinku od Ks. Józefa do ul. Odlewniczej w formie dwunawowego tunelu pod wzgórzem bł. Bronisławy i pod rzeką Rudawą. Oś tunelu przesunięta w kierunku zachodnim od Kopca Kościuszki. W rejonie węzła z planowaną Trasą Balicką, Trasa Zwierzyniecka prowadzona w poziomie -1. Węzeł w formie dwupoziomowego ronda z wydzieleniem na rondzie pasów ruchu dla komunikacji autobusowej. Na odcinku pomiędzy węzłem z Trasa Balicką a ul. Zarzecze Trasa Zwierzyniecka prowadzona w tunelu. Ciąg ul. Armii Krajowej prowadzony nad tunelem Trasy Zwierzynieckiej. Na dalszym odcinku od ul. Zarzecze w kierunku ronda Ofiar Katynia ciąg Trasy Zwierzynieckiej pokrywa się z obecnym przebiegiem ul. Armii Krajowej. W rejonie węzła z ul. Balicką uwzględniono realizowany parking park&ride. Wzdłuż całego odcinka od ul. Odlewniczej do ronda Ofiar Katynia przewidziano obustronny układ ciągów pieszych i tras rowerowych.

Budowa linii tramwajowej Salwator; Hub komunikacyjny; Budowa ulicy Nowa Ks. Józefa:
W ramach realizacji przewidziano likwidację istniejącej pętli na Salwatorze, podniesienie niwelety drogi przy klasztorze. Na odcinku wzdłuż klasztoru linia tramwajowa prowadzona po układzie drogowym wraz z ruchem samochodów. Linia tramwajowa doprowadzona do huba komunikacyjnego. W jego ramach zaplanowano pętlę tramwajową, autobusową, parking autobusów turystycznych oraz parking P&R.


Wariant 2

Założenia dla Trasy Pychowickiej oraz linii tramwajowej z Slawatora jak w Wariancie 1, zmieniono założenia co do Trasy Zwierzynieckiej wprowadzając linię tramwajową pod Wzgórze Św. Bronisławy.

Trasa Zwierzyniecka przebieg na odcinku od Ks. Józefa do ul. Odlewniczej w formie 3 nawowego tunelu pod Wzgórzem Św. Bronisławy i pod rzeką Rudawą. Dwie nawy samochodowe i jedna tramwajowa. Początek naw drogowych poniżej ul. Ks. Józefa. Nawa tramwajowa zlokalizowana w poziomie ul. Ks. Józefa. Nawy drogowe i tramwajowe za rzeką Rudawą wyparowane w jednym poziomie, poniżej terenu. W rejonie Węzła z Trasą Balicką Trasa Zwierzyniecka prowadzona w poziomie -1. Linia tramwajowa wyprowadzona na poziom terenu. Węzeł w formie 2 pozimowego ronda z wydzieleniem na rondzie pasów ruchu dla komunikacji autobusowej. Na odcinku pomiędzy Węzłem z Trasa Balicką a ul. Zarzecze Trasa Zwierzyniecka prowadzona w tunelu Ciąg Armii Krajowej prowadzony nad tunelem trasy Zwierzynieckiej.  Na dalszym odcinku od ul. Zarzecze w kierunku Ronda Ofiar Katynia ciąg Trasy Zwierzynieckiej pokrywa się z obecnym przebiegiem ul. Armii Krajowej. W pasie dzielącym prowadzona linia tramwajowa z wyprowadzaniem do linii tramwajowej w ciągu ul. Balickiej. W rejonie Węzła z ul. Balicką uwzględniono realizowany parking P&R. Układ Trasy w rejonie Wiaduktów uwzględnia wykorzystanie bez przebudowy nowo wykonanych przez PKP wiaduktów kolejowych, pozostałe obiekty kolejowe przeodziane do przebudowy. W Wzdłuż całego odcinka od ul. Odlewniczej do Ronda Ofiar Katynia przewidziano obustronny układ ciągów pieszych i tras rowerowych.


Wariant 3

Od wariantu 1 odróżnia go sposób przekroczenia Wisły, a co za tym idzie rezygnacja z budowy linii tramwajowej między ul. Grota Roweckiego a hubem komunikacyjnym w rejonie ul. Ks. Józefa

Układ drogowy Trasy Pychowickiej na odcinku wylotu tunelu pod Grota Roweckiego prowadzony poniżej poziomu terenu. W rejonie ul. Sodowej układ drogowy wprowadzony w dwie nawy tunelu, prowadzące ruchu poniżej koryta Wisły. Istniejący układ drogowy na poziomie terenu pozostaje bez zmian  (Sodowa – Norymberska). Brak możliwości bezpośredniego skomunikowania układu drogowego ul Tynieckiej z Trasą Pychowicką. Z uwagi na wprowadzenie Trasy w układ tunelowy brak możliwości zlokalizowania przystanku autobusowego w rejonie ul. Tynieckiej, w ciągu Trasy. Z uwagi na różnice wysokości brak możliwości prowadzenia linii tramwajowej z wyprowadzaniem w kierunku Haba komunikacyjnego. Powiązanie Trasy Pychowickiej prowadzonej w tunelu pod Wisłą z ul. Nowa Ks. Józefa w formie węzła drogowego typu zbliżonego do „pół koniczyny” (konieczność zajęcia terenu ogródków działkowych zlokalizowanych po stronie zachodniej w stosunku do Trasy Pychowickiej).

Secured By miniOrange